Dzīvesvietas deklarācija un tās reģistrēšana.

Nekustamo īpašumu pārdodot vai pērkot būtiska nozīme ir dzīvesvietas deklarācijai. Dzīvesvieta ir jādeklarē personai, kura maina dzīvesvietu vai kura līdz šim nav deklarējusi dzīvesvietu. Palīdzēsim atrisināt interesentu jautājumus, kas saistīti ar dzīvesvietas deklarāciju, un tās procesiem.

Kam un kāpēc ir nepieciešams deklarēt dzīvesvietu?

  • Dzīvesvieta ir jādeklarē personai, kura maina dzīvesvietu vai kura līdz šim nav deklarējusi dzīvesvietu. Deklarējot dzīvesvietu noteiktā pašvaldībā, persona kļūst par attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju. Līdz ar to, persona ir tiesīga saņemt attiecīgās pašvaldības pakalpojumus, piemēram, iespēju pieteikt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, saņemt pašvaldības sociālo palīdzību u.c.
  • Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma nosacījumiem, dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Likuma mērķis ir panākt, lai persona būtu sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
  • Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto,  par dzīvesvietas nedeklarēšanu (186.panta otrā daļa) personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu, savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu (190.10 pants), personai tiek piemērots naudas sods. Tāpēc ir svarīgi deklarēties pareizi un deklarējoties sniegt patiesu informāciju.

Kur var deklarēt dzīvesvietu?

  • Elektroniski, portālā: www.latvija.lv;
  • Dzīvesvietas pašvaldības deklarēšanās iestādē. Katrai pilsētai ir pašvaldības nodaļa, kur var vērsties pēc palīdzības dzīvesvietas deklarācijas jautājumos;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Iesniedzot pieteikumu, jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tiesiskais pamats dzīvot deklarējamā dzīvesvietā. Deklarējot dzīvesvietu, ziņas par  personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Tātad, nepieciešams tikai deklarēties un vecās ziņas par deklarēto dzīves vietu atsevišķi anulēt nav nepieciešams.