Kas ir darījuma konts, kā tas darbojas?

Kas ir darījumu konts?

Darījuma konts ir bankas pakalpojums, kur banka uzglabā pircēja naudu kamēr darījums tiek veikts.

Kādam nolūkam tas paredzēts?

Darījuma konts sniedz drošības garantiju kā pircējam, tā pārdevējam, jo banka izmaksā naudu tikai tad, kad darījums ir reāli noticis un dokumenti ir noformēti.

Kā atvērt darījuma kontu?

Atverot darījuma kontu bankā, jānoslēdz darījuma konta līgums. Darījuma konta līgums tiek slēgts trīspusēji, starp banku, pircēju un pārdevēju.

Darījuma konta izmaksas katra banka nosaka individuāli. Vidēji darījuma konta izmaksas ir 0.4 % no darījuma summas. Šīs izmaksas sedz pircējs, pārdevējs vai abas puses kopā.

Pēc līguma parakstīšanas banka atver darījuma kontu un pircējs ieskaita tajā nolīgto darījuma summu.

Nevienai no darījumā iesaistītajām pusēm  nav tiesību vienpersoniski izņemt un citādi rīkoties ar to naudas summu, kas iemaksāta darījuma kontā, izņemot gadījumus, kad šādas tiesības pusei ir piešķirtas, un tas ir atrunāts darījuma konta līgumā.

Kad tiek ieskaitīta nauda pārdevēja kontā?

Līdzekļi no darījuma konta tiek izmaksāti pārdevējam tikai tad, kad ir izpildīti visi nosacījumi, par kuriem savā starpā vienojušās puses darījuma konta līgumā.

Ja pircēja iesniegtie dokumenti bankā ir korekti, darījums tiek pabeigts – banka pārskaita naudu pārdevējam.

Vairāk informācijas sazinoties ar mums.